ARRANGEMENTSKALENDER 2020


Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Bestyrelsen for TAT’s Seniorklub præsenterer hermed Arrangementskalenderen for 2020.

Vi planlægger 5 arrangementer i 2020 udover generalforsamlingen, og måske endda lidt mere sidst på året.

Vigtigt: For medlemmer vest for Storebælt dækker seniorklubben fra 1. januar 2020 billigste rejseform til København udover en egenbetaling på 200,00 kr.

Først-til-mølle-princippet gælder i forbindelse med tilmeldinger til arrangementerne. En del af vores medlemmer er på grund af alder mest trygge ved at have en ledsager med som personlig støtte, og disse medlemmer skal naturligvis også have mulighed for at deltage.

Ved tilmelding skal det oplyses, om en eventuel ledsager er medlem af seniorklubben. Hvis en ledsager ikke er medlem af seniorklubben, betaler ledsageren deltagergebyr, som det fremgår under det enkelte arrangement.

BEMÆRK:

Man skal tilmelde sig de enkelte arrangementer i den tidsbegrænsede periode, hvor tilmelding kan ske.

Tilmelding skal ske via e-mail til tilmelding@tat-senior.dk

Tilmelding kan således ikke ske til TAT’s sekretariat.

I forbindelse med deltagelse i sommerudflugten/busturen bedes deltagergebyret indbetalt på lokalafdelingen bankkonto. Se nærmere under det pågældende arrangement.

Skriv hvilket arrangement, det drejer sig om og navn(e) på tilmeldte medlem(mer) og evt. ledsager. Anfør også et telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis der er væsentlige ændringer i programmet, eller du – på grund af begrænset plads – står på venteliste.

Hvis du ikke bliver kontaktet, er du (og evt. ledersager) registreret som deltager(e).

Ved det enkelte arrangement står telefonnummeret på den ansvarlige turleder.

Medlemmer uden e-mail kan tilmelde sig telefonisk hos den ansvarlige turleder eller Anette Iversen. Den ansvarlige turleder kan også give yderligere oplysninger om arrangementet.

Som sædvanlig er der ved det enkelte arrangement anført, hvornår tilmelding kan ske.

På bestyrelsens vegne
Hans-Jørgen Møllegaard
formand

Velkommen til arrangementerne og på gensyn!

Roskilde Domkirke

Turen flyttes til den 30. september 2020, nærmere information kommer senere.

<s>Onsdag den 17. juni 2020 kl.10.45</s>

Læs mere her

Seniorgruppen i TAT

 

TAT s seniorgruppe (TAT-S) - en introduktion

 

Når du fratræder en stilling omfattet af TAT's forhandlingsret, ophører normalt også medlemskabet af TAT som fagforening.

Afgår du imidlertid på pension (uanset alder og årsag), kan du fortsætte medlemskabet af TAT gennem Seniorgruppen.

TAT-S er pensionistens fagforening

Medlemskab er først og fremmest en tilslutning til varetagelse af seniorernes interesser, individuelt og kollektivt.

For tjenestemandspensionister er forhandlings- og aftaleretten også for pensionisterne fortsat reguleret via tjenestemandsloven og varetaget via tjenestemændenes centralorganisationer (for TAT's vedkommende gennem Centralorganisationen af 2010 (CO10), tidligere benævnt CO II).

I tjenestemandslovens § 49 står at læse:

"§ 49. Tjenestemændenes og tjenestemandspensionisternes forhandlingsret udøves gennem de centralorganisationer, med hvilke finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet indgår en hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og om regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt.

Stk. 2. De pågældende centralorganisationer skal tilsammen give samtlige tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd adgang til repræsentation."

For overenskomstansatte eller tjenestemandslignende ansatte findes ikke en tilsvarende aftaleret, men her varetages interesserne i forhold til PFA eller anden kollektiv pensionsordning gennem TAT.

TAT-pensionistens interesser varetages altså bl.a. af TAT - helt på linje med de medlemmer, der er arbejdsmæssigt aktive.


TAT-S er selvstændigt repræsenteret i CO10's repræsentantskab, hvor man er med til beslutningerne om centralorganisationens krav og prioriteringer. I samarbejde med de øvrige pensionistforeninger under CO10 udpeger TAT-S et medlem af CO10s bestyrelse.

TAT-S  er tilsluttet Danske Seniorer, som dels arbejder generelt for sikring af vilkårene for pensionister i almindelighed, dels tilbyder en lang række aktiviteter, rejser, kurser, udflugter og rabatter for medlemmerne.

Danske Seniorer udsender et  medlemsblad samt en aktivitetsfolder. Disse udsendes begge direkte til det enkelte medlem af TAT-S.

Disse blade og tilbud kan også ses på internettet.   www.danske-seniorer.dk

Medlemsfordele specielt i TAT

Som medlem af TAT gennem TAT-S kan du fortsætte visse ordninger en tid og andre uden tidsbegrænsning:

Du kan bevare PFA Helbredsforsikringen til du fylder 65 år
Du kan forblive i den frivillige gruppelivsforsikringsordning til du fylder 67 år
Du kan optage og have lån i Tjenestemændenes Låneforening til du fylder 70
Du kan fortsætte i Forbrugsforeningen og CO 10-Banken
Du kan bevare dine forsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring

Herudover står også TAT's sekretariat til rådighed for den enkelte, hvis der er problemer med pensionen eller spørgsmål om pensionsforhold, man ikke forstår.

TAT-S har medlemmer over hele landet, dog flest på Sjælland.

I forhold til medlemmerne er kontakt og kommunikation via internettet og e-mail derfor central.

Vi bruger en særlig del af TAT's hjemmeside til seniorerne.

Her vil vi bringe faglige nyheder af særlig interesse for seniorerne, ligesom vi vil placere en række links til senior-relevante hjemmesider.

Seniorer, der underretter TAT om deres e-mailadresse, vil kunne abonnere på en nyhedsagent, ligesom TAT-S i visse situationer vil udsende informationer direkte til medlemmerne via mail.

En del af seniorgruppens formål er også at lave arrangementer, som tjener til fremme af det kollegiale samarbejde.

Arrangementerne vil som hovedregel finde sted i København eller i hovedstadsområdet i øvrigt. Arrangementerne er primært af kulturel eller oplevelsesmæssig art.

Medlemmer med rejseudgifter over en vis grænse vil få disse refunderet ved deltagelse.

Kontingent og medlemskab

Det årligt kontingent for seniormedlemskab af TAT (2015) gennem TAT-S er på 200,00 kr. Beløbet indberettes af TAT til skattevæsenet som fagligt kontingent og trækkes således fra på årsopgørelsen.

Den reelle udgift ved medlemskabet er således ca. 130,00 kr. årligt!

Antallet af seniorer udgør ca. 290.

Indmeldelse i TAT-S sker ved henvendelse til:

TAT's sekretariat
Snorresgade 15, 5.
2300 København S

tat@remove-this.tat.dk

Telefon 23 98 21 19

Kontortid: tirsdag,onsdag og torsdag kl. 10.00-12.00


På bestyrelsens vegne

Hans-Jørgen Møllegaard
formand

 

 

 

Seniorafdelingens bestyrelse pr. 21. februar 2019

Bestyrelse

Formand Hans-Jørgen Møllegaard
Fjordvej 6, Hørve Lammefjord
4534 Hørve
Tlf. 59 65 75 17 / mobil 40 85 75 17
Mail: hjmollegaard@remove-this.gmail.com

Næstformand John Lauritzen
Sydvestvej 25, 2. th.
2600 Glostrup
Tlf. 20 18 08 31
Mail: mar-jo@remove-this.privat.dk

Kasserer Anette Glifberg Iversen
Belsager 72
2670 Greve
Tlf. 43 90 95 07 / 20 32 45 79
Mail: ai@remove-this.eriksminde.dk 

Sekretær Poul Hansen
Hasselager 9
3230 Græsted
Tlf.  24 23 81 04
Mail: hassel72@remove-this.hotmail.com

Kirsten Møller
Ryumgårdvej 4
2770 Kastrup 
Tlf. 32 50 13 61 / 51 72 14 15
Mail: kirsten.moeller13@remove-this.skolekom.dk

Tove Nissen
Violvej 8
3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 58 31 / 30 60 12 34
Mail: 2nisser@remove-this.kabelmail.dk

Suppleanter

Bitten Petersen
Sortedam Dosseringen 87, 4.
2100 København Ø 
Tlf. 22 24 63 09
Mail: bittpet@remove-this.gmail.com

Birte Hansen
C.F. Richs Vej 102, st.tv. 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 38 87 38 88 / mobil 22 21 72 92
Mail: birteekko@remove-this.gmail.com

Revisorer

Evy Jensen
Hestehaven 20
4200 Slagelse
Tlf.  20 46 12 76
Mail: evy.jensen@remove-this.yahoo.dk

Dick Nilsson
Farumgårds Alle 16
3520 Farum
Tlf. 60 72 61 69
Mail: dnnprivat@remove-this.gmail.com

Revisorsuppleant

Kurt Langeskov
Klausdalsbrovej 82, 1. th.
2860 Søborg
Tlf. 42 40 72 00
Mail: kurt@remove-this.langeskov.eu