Tjenestemandspension

Langt de fleste ansatte i staten mv. er i henhold til lovgivning eller overenskomst omfattet af en pensionsordning som led i deres ansættelsesforhold.

Inden for TAT's aftale- og forhandlingsområde er ansatte på tjenestemandslignende vilkår eller på overenskomstvilkår omfattet af den af Statstjenestemændenes Centralorganisation II tegnede ”CO II Pensionsordning” i PFA Pension.

Alle andre er som tjenestemænd i staten omfattet af lov om tjenestemandspension.

Tjenestemandspensionen er en såkaldt ”tilsagnspension”, hvor der ikke foretages en pensionsopsparing på hver pensionskonto for hver enkelt tjenestemand, men hvor den aktuelle udgift til tjenestemandspension optages som driftsudgift på de årlige finanslove.

Tjenestemandens pension beregnes som en procentdel af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som tjenestemanden pensioneres fra. De enkelte pensionsalderår indgår i beregningsprocenten, således af 1.-16. år indgår med hver 1,75 procentpoint, 17.-32. pensionsalderår indgår med 1,50 procentpoint, og at 33.-37. pensionsalderår ind-går med hver 1 procentpoint. Den maksimale pension udgør således efter 37 års an-sættelse 57,00 % af den pensionsgivende løn.

Følgende elementer indgår i beregningen af tjenestemandspensionen:

 1. værdien af den pensionsgivende skalatrinløn på afskedigelses/pensioneringstidspunktet, 
 2. et evt. særligt årligt tillæg efter TPL § 6, stk. 2, 
 3. det hele antal år, du har været tjene-stemand efter at være fyldt 25 år og 
 4. evt. tillæg såfremt du går på pension før du fylder 65 år eller opnår ret til folkepension.

En tjenestemand på prøve, der ikke er varigt ansat i en anden tjenestemandsstilling, og som ikke er fundet egnet til varig ansættelse efter prøvetiden og afskediges af denne årsag, er ikke berettiget til egenpension.

Tjenestemandspensionssystemet omfatter følgende pensionsformer:

 • Egenpension,
 • Ægtefællepension.
 • Børnepension og børnepensionstillæg,
 • Svagelighedspension og
 • Tilskadekomstpension.

Egenpension:

Du er berettiget til egenpension, når du har haft 10 års fuldtidsansættelse i en stilling, hvor ansættelsen kan medregnes i pensionsalderen (efter at du fyldte 25 år) (TPL § 2).

Ægtefællepension:

Den efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand er berettiget til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået,

 • før den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, og
 • før den afdøde tjenestemand var afskediget med ret til egenpension, og
 • mindst 3 måneder før dødsfaldet.

Børnepension og børnepensionstillæg:

En pensioneret tjenestemands børn samt stedbørn (ægtefælles børn), som er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem, er berettiget til børnepensionstillæg.

Den samme kreds af børn er ved tjenestemandens død berettiget til børnepension.

Børnepensionstillæg og børnepension udbetales indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

Svagelighedspension:

Uanset ansættelsestidens længde har en tjenestemand ret til egenpension, såfremt han afskediges på grund af nedsættelse af erhvervsevnen, eller som følge af tilskadekomst i tjenesten (TPL § 2, stk. 2).

Tilskadekomstpension:

Hvis en tjenestemand afskediget på grund af utjenstdygtighed, som er forårsaget af, at der under udførelsen af tjenesten er overgået ham en tilskadekomst, der begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven, er han berettiget til en egenpension, der gælder for en pensionsalder på 37 år (TPL § 8).

For en mere omfattende, men ikke udtømmende, beskrivelse af tjenestemændenes pensionssystem henvises til hjemmesidens afsnit – se menuen: Rådgivning.