Seniorklubbens Arrangementer 2022

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!Bestyrelsen for Seniorklubben præsenterer hermed Arrangementskalenderen for 2022.

Vi planlægger – foreløbig - 3 arrangementer i 2022 udover generalforsamlingen. På nuværende tidspunkt (februar) er alle detaljer endnu ikke på plads, men denne oversigt vil blive opdateret senere.

Vigtigt:For medlemmer vest for Storebælt dækker seniorklubben billigste rejseform til København udover en egenbetaling på 200,00 kr.

Først-til-mølle-princippet gælder i forbindelse med tilmeldinger til arrangementerne. En del medlemmer er på grund af alder mest trygge ved at have en ledsager med som personlig støtte, og disse medlemmer skal naturligvis også have mulighed for at deltage.

Ved tilmelding skal det oplyses, om en eventuel ledsager er medlem af seniorklubben. Hvis en ledsager ikke er medlem af seniorklubben, betaler ledsageren deltagergebyr, som det fremgår under det enkelte arrangement.

BEMÆRK:

Man skal tilmelde sig de enkelte arrangementer i den tidsbegrænsede periode, hvor tilmelding kan ske. Tilmelding skal ske via e-mail til tilmelding@remove-this.tat-senior.dk

Tilmelding kan således ikke ske til TAT’s sekretariat.

I forbindelse med deltagelse i sommerudflugten/busturen bedes deltagergebyret indbetalt på lokalafdelingen bankkonto. Se nærmere under det pågældende arrangement.

Skriv hvilket arrangement, det drejer sig om og navn(e) på tilmeldte medlem(mer) og evt. ledsager. Anfør også et telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis der er væsentlige ændringer i programmet, eller du – på grund af begrænset plads – står på venteliste. Husk også at skrive om du ønsker at deltage i en eventuel spisning.

Hvis du ikke bliver kontaktet, er du (og evt. ledersager) registreret som deltager(e).

Ved det enkelte arrangement står telefonnummeret på den ansvarlige turleder.

Medlemmer uden e-mail kan tilmelde sig telefonisk hos den ansvarlige turleder eller Anette Iversen (tlf. 20 32 45 79). Den ansvarlige turleder kan også give yderligere oplysninger om arrangementet.

Som sædvanlig er der ved det enkelte arrangement anført, hvornår tilmelding kan ske.

Klik her for at se seniorernes arrangementer, eller se nedenfor for de enkelte arrangementer. 

På bestyrelsens vegne

Hans-Jørgen Møllegaard

formand

 

Sommertur til Johannes Larsen Museet i Kerteminde

Tirsdag den 16. august 2022 kl.09.30 besøger vi Johannes Larsen Museet. 

Læs mere her. 

Seniorgruppen i TAT

 

Seniorgruppen i TAT (Seniorklubben) – en introduktion

Når du fratræder en stilling, der er omfattet af TAT’s forhandlingsret, ophører normalt også dit medlemskab af TAT som fagforening.

Men hvis du imidlertid går på pension – uanset alder og årsag – kan du fortsætte medlemskabet af TAT gennem Seniorklubben.

Seniorklubben (TAT-S) er pensionisternes fagforening

Gennem medlemskab af Seniorklubben sikrer du varetagelsen af seniorernes interesser, såvel individuelt som kollektivt.

For tjenestemandspensionister er forhandlings- og aftaleretten også for pensionisterne fortsat reguleret via tjenestemandsloven og varetages via tjenestemændenes centralorganisation, for TAT’s vedkommende gennemCentralorganisationen af 2010 (CO10), der tidligere hed CO II.

I tjenestemandslovens § 49 kan du læse, at ”Tjenestemændenes og tjenestemandspensionisternes forhandlingsret udøves gennem de centralorganisationer, med hvilke finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet indgår en hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og om regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt.

Stk. 2. De pågældende centralorganisationer skal tilsammen give samtlige tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd adgang til repræsentation.”

For overenskomstansatte eller tjenestemandslignende ansatte findes ikke en tilsvarende aftaleret, men her varetages interesserne i forhold til PFA eller anden kollektiv pensionsordning gennem TAT.

TAT-pensionisternes interesser varetages altså bl.a. af TAT – helt på linje med de medlemmer, der er arbejdsmæssigt aktive.

Seniorklubben (TAT-S) er selvstændigt repræsenteret i CO10’s repræsentantskab, hvor vi er med til at tage beslutninger om centralorganisationens krav og prioriteringer. Seniorklubbens formand er med i bestyrelsen for Sammenslutningen af Senior- og Pensionistforeninger i CO10 og med til at udpege et medlem af CO10’s bestyrelse.

Seniorklubben er som Seniorgruppen i TAT tilsluttet Danske Seniorer, som arbejder dels generelt for sikring af vilkårene for pensionister i almindelighed, dels tilbyder en række aktiviteter, kurser, udflugter og rabatter til medlemmerne. Danske Seniorers medlemsblad SeniorBladet udsendes 6 gange årligt direkte til medlemmerne af Seniorklubben. SeniorBladet og øvrige tilbud kan ses på internettet www.danske-seniorer.dk.

Medlemsfordele specielt i TAT

Som medlem af TAT gennem TAT-S kan du fortsætte visse ordninger en tid og andre uden tidsbegrænsning:

  • Du kan forblive i PFA-helbredsforsikringen til du fylder 65 år
  • Du kan forblive i den frivillige gruppelivsforsikringsordning til du fylder 67 år
  • Du kan optage og have lån i Tjenestemændenes Låneforening til du fylder 70 år
  • Du kan fortsætte i Forbrugsforeningen og CO10-Banken
  • Du kan fortsat have dine forsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring
     

Herudover står også TAT’s sekretariat til rådighed for dig, hvis der er problemer med pensionen eller spørgsmål til pensionsforhold, du ikke forstår.

Seniorklubben har medlemmer over hele landet, dog flest på Sjælland.

I forhold til medlemmerne sker kontakt og kommunikation via internettet og mail.

På TAT’s hjemmeside er der et særligt afsnit under menuen: TAT’s Seniorklub. Her finder du oplysning om Seniorklubbens arrangementer, generalforsamling mv. samt en række nyttige links til senior-relevante hjemmesider.

Seniorklubben udsender Nyhedsbreve til TAT’s seniorer direkte til medlemmerne via TAT’s nyhedsagent, der er knyttet op på TAT’s medlemsregister. Det er derfor vigtigt, at TAT’s sekretariat har de rigtige oplysninger om din e-mailadresse (ofte glemmer man i forbindelse med overgang til pension at ændre sine kontaktdata fra arbejdsmæssig til privat e-mailadresse).

Det er en del af Seniorklubbens formål at tilbyde forskellige former for arrangementer af kulturel eller oplevelsesmæssig karakter, og som kan medvirke til at styrke de sociale relationer medlemmerne imellem. På grund af medlemmernes geografiske fordeling på landsplan finder arrangementerne hovedsageligt sted i København, i hovedstadsområdet eller i forbindelse med sommerarrangementer i form af en heldags busudflugt.

Medlemmer med rejseudgifter over en vis grænse vil få disse refunderet ved deltagelse.

Kontingent og medlemskab

Kontingentet for medlemskab af TAT (2022) gennem Seniorklubben er på 200,00 kr. Kontingentet betales løbende for et år ad gangen fra indmeldelse/overgang til medlemskab af Seniorklubben. Beløbet opkræves og indberettes af TAT til Skat som fagligt kontingent og trækkes således fra på årsopgørelsen, hvorved den reelle udgift ved medlemskabet kun er ca. 130,00 kr. årligt.

Antallet af seniorer udgør pr. 1. januar 2022 ca. 300.

Indmeldelse i Seniorklubben (TAT-S) sker ved henvendelse til

TAT’s sekretariat
Snorresgade 15, 5., 2300 København S
e-mail tat@remove-this.tat.dk
Telefon 23 98 21 19

(Kontortid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10:00-12:00)

På bestyrelsens vegne

Hans-Jørgen Møllegaard

formand

 

 

 

Seniorklubbens bestyrelse

Bestyrelse mv. pr. 1. marts 2022  

Formand Hans-Jørgen Møllegaard
Tlf. 59 65 75 17 / mobil 40 85 75 17
Mail: hjmollegaard@remove-this.gmail.com

Næstformand Karin Eklund
Tlf. (mobil) 30 95 30 73 
Mail: eklund.karin@remove-this.hotmail.com

Kasserer Anette Glifberg Iversen
Tlf. (mobil) 20 32 45 79
Mail: anettedk5@remove-this.gmail.com 

Sekretær Kirsten Møller
Tlf. (mobil) 51 72 14 15
Mail: kirstenmoller@outlook.dk

Bitten Petersen
Tlf. (mobil) 22 24 63 09
Mail: bittpet@remove-this.gmail.com

Birte Hansen
Tlf. (mobil) 22 21 72 92
Mail: birteekko@remove-this.gmail.com

Suppleant

Anne-Dorthe Helberger
Tlf. (mobil) 29 32 44 08
Mail: adrbhv@remove-this.gmail.com 

Lise Stenspil 
Tlf. 30 55 51 50
Mail: lise@stenspil.dk 

Revisorer

Dick Nilsson
Tlf. (mobil) 60 72 61 69
Mail: dnnprivat@remove-this.gmail.com

Kurt Langeskov
Tlf. (mobil) 42 40 72 00
Mail: kurt@remove-this.langeskov.eu

Revisorsuppleant

Janne Lyng Lundager
Tlf. (mobil) 20 55 14 15 
Mail: jalyng55@remove-this.gmail.com