Ikke bare gammel vin på nye flasker

TAT ser mod nye tider, en mulig fusion med DTS er under udarbejdelse og det faglige arbejde prioriteres.

Både fusionsmøder og kongres i FH har været på programmet.

Kære alle TAT’ere

I de sidste par uger har der udover folketingsvalg været møder i Dansk Told  & Skatteforbund (DTS) omkring blandt andet fusion med os og kongres i vores hovedorganisation FH.

Jeg deltog, på vegne af formandskabet, i de ovennævnte møder. Formanden var forhindret grundet rejse.

Nedenfor har jeg lavet en kort briefing om det, der var oppe på de to møder.

Repræsentantskab i DTS.
TAT var inviteret til at deltage i DTS repræsentantskabsmøde i Vejle den 25. – 26. oktober. I salen var alle de faglige folk fra DTS samlet. 

Et af emnerne var fusionen med TAT, hvorfor det for DTS var helt naturligt, at vi skulle deltage. På mødet fik vi lejlighed til at opleve hvordan DTS fungerer og ikke mindst få hilst på vores fremtidige faglige ”familiemedlemmer”. Vi blev utrolig godt modtaget af alle såvel fagligt som socialt.
Kredsopdelingen i DTS virker meget fint og har en harmonisk placering i DTS. Hvilket underbygger at det er en helt rigtig beslutning, at vi ved fusionen bliver en selvstændig kreds i DTS, på lige fod med de øvrige kredse fx chefkredsen og seniorkredsen.   
Selve arbejdet med fusionen var det store emne på dag to. Formanden fra DTS - Jørn Rise, gav en status på arbejdet. Først en god indflyvning til, hvorfor samarbejde/fusion er en god ide, lidt om hvor meget vi fagfagligt ligner hinanden og ikke mindst matcher hinanden på økonomien/formuen - opgjort på antal medlemmer.

For mig var det også vigtigt at mærke og opleve at værdierne er identisk med de værdier, som vi har i TAT. Jeg er meget optaget af, at værdigrundlagene matcherhinanden, og lader de bærende være: ”Hvordan kan vi sikre nogle gode og ordnet forhold for vores medlemmer, og det at medlemmet altid skal komme i fokus og opleve hjælp, når der måtte være behov for det”.

Herefter blev der fremlagt en status på fusionsarbejdet, og hvad vi nu har nået i fusionsgruppen (fra TAT deltager her Lars B Eriksen, Richard Hanlov, Gitte Anholm og undertegnede). Der er bred enighed i de to foreninger, her kan punktvis nævnes nogle centralepunkter

•    En fusionsaftale skal ikke hastes igennem. Begge parter skal kunne se sig selv i forløbet – og vi går derfor efter, at det skal behandles på en ekstraordinær kongres/delegeretmøde inden udgangen af april 2023.

•    En fusion kan derfor blive en realitet fra 1. maj 2023.

•    Navnet skal stadig være Dansk Told & Skatteforbund – men med binavnet ”Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemands- og overenskomstansatte”.

•    TAT bliver en del af DTS som en selvstændig kreds – ”TAT-Kredsen” – på samme måde, som man i DTS nu ex. har Chefkredsen og Seniorkredsen.

•    TAT-Kredsens formand kommer med i forbundets hovedbestyrelse – og på kongres og repræsentantskabsmøder får TAT-Kredsen en repræsentation, der forholdsmæssig svarer til medlemsantallet.

•    Kontingentet for TAT og DTS er ikke identisk, og dette vil hen over en kongresperiode blive harmoniseret, så vi alle betaler det samme kontingent.

•    Kontingentet fra TAT’s medlemmer vil dels gå til den fælles drift af sekretariat og mødeaktiviteter – dels til TAT-Kredsens egne aktiviteter, herunder også til arbejdet i TAT’s lokalafdelinger, i DTS er en lokalafdeling nævnt som valgenhed. TAT’s lokalafdelinger får samme dispositionsbeløb som det der gælder i DTS valgenheder.

•    I TAT’s sekretariat er der i dag tre medarbejdere (2 på senior/deltid). Fra årsskiftet går  en på pension, medens de to andre kommer med over i det fælles sekretariat, som bliver lokaliseret i DTS’s lokaler i Codanhus.

•    TAT vil som alle øvrige kredse i DTS have  egen fane på DTS’s hjemmeside.

•    TAT’s medlemmer vil modtage bladet ”Dansk Told & Skat” elektronisk.

•    Gruppelivsordningen fortsætter. I TAT har vi en frivillig ordning, hvor man i DTS har en obligatorisk. Der skal ses på de to ordninger, da den ordning vi har via aftalesystemet er blevet markant forbedret. Måske skal der fremadrettet laves en fælles frivillig ordning for nye medlemmer. 

Efter Jørn Rise’s oplæg, fik jeg lov til at komme på talerstolen og fortælle om vores beslutninger på seneste delegeretmøde og frem til, hvor vi er i dag. Salen tog rigtig godt imod mit indlæg, hvilket var utrolig dejligt at mærke. Efterfølgende blev der af dirigenten åbnet op for at repræsentantskabet kunne komme med deres input - der var ikke yderlige kommentar, så Jørns konklusion var, at vi var på rette vej. 

Nu skal vi holde ekstraordinært delegeretmøde tirsdag d.13. december i Odense, her vil næstformanden fra DTS - Allan v Christensen, deltage som gæst. Vi skal her behandle fusionsarbejdet og vælge ny formand for TAT.

Jeg vil her benytte lejligheden til at opfordre alle de delegerede til at deltage.
Vi skal som sagt vælge ny formand, da Lars går på pension. I skrivende stund er der to kandidater til af overtage posten efter Lars,. I vil modtage indkaldelse til mødet snarest.
 
FH kongres
Atter en tur fra Horsens og nu til København. Målet var deltagelse i FHs kongres.
Det var et par rigtig spændende dage, hvor der var stor fokus på arbejdet i FH og hvilke resultater der var nået i FH’s første periode som en stor fælles hovedorganisation (LO og FTF).
Der blev redegjort for resultaterne af det store faglige arbejde, der har været en følge af de mange faglige udvalg, hvor TAT også har deltaget. Vi deltager i en række af udvalgene:
Lederforum (her deltager jeg)
Arbejdsmiljø (her sidder Ivan Lauritsen fra TAT’s lokalafdeling STATE)
Arbejdsretsudvalget (her sidder Lars Bonde Eriksen)
Fælles samling for de små organisationer fra det gamle FTF (her sidder Lars Bonde Eriksen)

Der var dog ikke kun positive ting på kongressen og som FH skal arbejde med. Vi ser en general tilbagegang i medlemstallene stort set i alle grene af FH. I TAT kender vi jo tendensen, her skyldes det ofte alder og pension (mange bliver dog heldigvis i vores seniorkreds). 
For at få vendt den udvikling, er der lavet et kongresprojekt med arbejdstitlen - ” Arbejdsmarkedet’s udvikling og organisering af lønmodtagerne nu og i fremtiden”. På baggrund af analyser er der udgivet en publikation om de fælles udfordringer, og det blev livlig diskuteret på kongressen. Der var bred enighed om, at der ikke kun var ”one fix it all”, men at det var mange ting der spiller ind, når et medlem skal vælge en fagforening til.
 
På kongressen var der også vigtige valg til de forskellige poster i organisationen. Lizette Risgaard blev genvalgt til formand uden modkandidat. Fra vores egen faglige familie blev Jørn Rise valgt til FH’s hovedbestyrelsen – flot gået at blive repræsenteret i det øverste organ i FH. Allan V Christiansen (næstformand i DTS) blev valgt til revisionsudvalget. 

Vi må sige, at vi på den måde bliver godt repræsenteret i FH, efter en fusion med DTS. Alle de nævnte faglige udvalg fortsætter i den næste kongresperiode, hvor vi vil fortsætte vores repræsentation med henblik på at få TAT/DTS vinkler ind i det overordnede faglige arbejde. Dette arbejde styrkes yderligere efter en fusion med DTS, da vi får mulighed for endnu mere faglig sparring.

Jeg ønsker alle et forsat godt fagpolitisk arbejde, og så ser jeg frem til vores delegeretmøde  tirsdag d. 13.december i Odense, hvor der skal vælges ny formand.

Med faglig hilsen

Kim Clausen