Kontraktansættelser

 

TAT har mange medlemmer, der er ansat på individuelle kontrakter.  

Vi oplever, at denne ansættelsesform vinder frem – også på de områder, hvor vi har forhandlingsret og dermed organiserer medlemmer ansat på tjenestemands-og tjenestemandslignende vilkår.  

Når du ansættes på individuel kontrakt, skal alle forhold reguleres i kontrakten. Det omfatter bl.a. din arbejdstid, din løn, regler for overarbejde, barselsrettigheder og meget andet. Som kontraktansat er man ikke omfattet af de rettigheder, som udspringer af en kollektiv overenskomst.  
Alle ansættelsesvilkår og forhold, som ikke er lovreguleret, skal aftales individuelt og det er derfor afgørende, at du får gennemgået kontrakten nøje inden du underskriver den.  

TAT kan hjælpe dig, så du er sikret bedst muligt ved aftaleindgåelsen. Kontakt TAT for rådgivning og vejledning ved indgåelsen af kontrakten.  

 

”Husk aldrig at glemme” 

Du skal være opmærksom på, at en ansættelseskontrakt, som minimum, skal indeholde oplysninger om: 

  • Hvem er arbejdsgiver, og hvem er arbejdstager. 
  • Arbejdsstedets beliggenhed. 
  • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af arbejdstagerens titel, rang, stilling og jobkategori. 
  • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. 
  • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse. 
  • Arbejdstagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
  • Varigheden af den ansattes og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom. 
  • Den gældende eller aftalte løn, som arbejdstageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse samt tillæg og andre løndele, der ikke er med heri, fx pensionsbidrag, eventuelt kost og logi samt lønudbetalingsterminer.
  • Den daglige eller ugentlige arbejdstid.
  • Angivelse af den kollektive overenskomst der evt. regulerer forholdet. 

 

Derudover skal der tages stilling til alle andre væsentlige forhold i ansættelsesaftalen. Er du f.eks. ansat på såkaldt jobløn, uden yderligere betaling for mer-/overarbejde, bør det fremgå, og ellers bør det fremgå om du har krav på betaling for overarbejde. Har du ret til hjemmearbejdsplads bør det fremgå, hvad der er aftalt herom. Har du ret til forhøjet ferietillægssats eller ret til den 6. ferieuge, så skal det også fremgå af kontrakten. 

Hvis din arbejdsgiver vil forringe dine vilkår, så kan det som udgangspunkt kun ske, hvis det varsles over for dig. Det indebærer, at din arbejdsgiver – hvis man eksempelvis vil sætte din løn eller arbejdstid ned – først skal sige din stilling op og tilbyde dig en ansættelse på de nye vilkår. Det gælder selvfølgelig ikke, hvis din arbejdsgiver vil forbedre dine vilkår, f.eks. at give dig en lønforhøjelse. 

Husk at bruge din faglige organisation og de kompetence der her er samlet ansættelsesretsligt! En kontakt og et råd kan være guld værd.