Vedtægter for Seniorgruppen i TAT

Navn, formål og medlemmer

§ 1. Lokalafdelingen for seniorer (Seniorgruppen i TAT) er en partipolitisk neutral afdeling under Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd, i det følgende benævnt TAT.

§ 2. Medlemskabet af lokalafdelingen er betinget af tidligere medlemskab af TAT, Ministeriernes Kontorforening og andre foreninger, der er eller vil blive sammenlagt med TAT.

§ 3. Lokalafdelingens formand er observatør i TAT's hovedbestyrelsen uden stemmeret med lokalafdelingens næstformand som suppleant.
Stk. 2. Lokalafdelingens medlemmer er tilsluttet Statspensionisternes Centralforening.

§ 4. Lokalafdelingens formål er at varetage seniorernes interesser inden for de rammer, der er afstukket i TAT's vedtægter, lokalafdelingens vedtægt samt de af TAT's hovedbestyrelse og delegeretmøde trufne beslutninger.
Stk. 2. Lokalafdelingen skal gennem løbende information orientere seniorerne om pensionsforhold, samt gennem afholdelse af arrangementer i lokalafdelingens regi, vedligeholde og fremme det kollegiale samarbejde.

Generalforsamling

§ 5. Generalforsamlingen er lokalafdelingens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på seniorafdelingens underafdeling på TAT's hjemmeside (www.tat.dk  seniorer; adviseret ved udsendelse af TAT-nyhedsmail) og ved skriftlig udsendelse til medlemmer uden mailadresse. Foreningens sekretariat skal underrettes herom.
Stk. 2. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af lokalafdelingens bestyrelse.
Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 6. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra formanden.
3. Regnskab og fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af:
    a) Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem (ulige år),
    b) Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (lige år),
    c) 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode,
    d) 1 revisor for en 2-årig periode, samt 1 revisorsuppleant for en 1-årig
         periode.
6. Fastsættelse af refusion til bestyrelsesmedlemmer.
7. Eventuelt.

§ 7. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen.
Stk. 2.Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Opnår forslaget ikke 2/3 flertal, men mere end halvdelen af de tilstedeværende har stemt for forslaget, skal dette behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget så kan vedtages ved almindeligt flertal.
Stk. 3. Skriftlig afstemning foretages hvis mindst 3 af de tilstedeværende medlemmer tilkendegiver ønske herom.
Stk. 4. Med mindre der kun er det antal kandidater, der skal vælges, foretages alle valg skriftligt.
Stk. 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Referat af generalforsamlingen bekendtgøres på seniorafdelingens underafdeling af TAT's hjemmeside (www.tat.dk seniorer) senest 1 måned efter generalforsamlingen har fundet sted og foreningens sekretariat underrettes herom. Referatet skal være underskrevet af lokalafdelingens formand og generalforsamlingens dirigent.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 2/3 af de adgangsberettigede medlemmer af lokalafdelingen skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af motiveret dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse.
Stk. 3. Indkaldelse skal ske som for ordinær generalforsamling, jf. § 5, dog med frist senest 2 uger før afholdelse.

Kontingent

§ 10. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet til lokalafdelingen. Herudover er medlemmerne pligtige at betale et eventuelt – af TAT's hovedbestyrelse eller delegeretmøde fastsat – administrationsgebyr til TAT.
Stk. 2. Kontingentet opkræves årligt forud.

Regnskab

§ 11. Lokalafdelingens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Lokalafdelingens regnskab føres af kassereren, som modtager alle indbetalinger og forestår alle udbetalinger.
Stk. 3. Lokalafdelingens midler, udover den af bestyrelsen fastsatte maksimale kassebeholdning, skal henstå på lokalafdelingens konto i et pengeinstitut.
Stk. 4. Lokalafdelingens medlemskartotek føres og vedligeholdes af TAT's sekretariat ved hjælp af foreningens edb-system.
Stk. 5. Årsregnskabet udfærdiges af kassereren og det fremlægges af denne på den årlige generalforsamling i revideret stand efter forelæggelse for bestyrelsen.
Stk. 6. Det reviderede regnskab bekendtgøres på seniorafdelingens underafdeling af TAT's hjemmeside (www.tat.dk â†’ seniorer) snarest efter revisionens afslutning og omdeles på generalforsamlingen.
Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for lokalafdelingens økonomiske midler.
Stk. 8. Lokalafdelingen må ikke stifte gæld.

Revision

§ 12. Revisionen af regnskabet foretages af 2 revisorer, der vælges på den årlige generalforsamling for en 2-årig periode således, at den ene er på valg i lige år, den anden i ulige år. Der vælges desuden en revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Opløsning af lokalafdelingen

§ 13. Såfremt lokalafdelingen opløses overgår dens aktiver til TAT.
Stk. 2. Såfremt Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd opløses eller fusioneres med en anden organisation, overføres lokalafdelingens medlemmer om muligt til den fortsættende organisations tilsvarende lokalafdeling.
Stk. 3. Inden et forslag om lokalafdelingens opløsning behandles på en generalforsamling skal forslaget være godkendt af TAT's hovedbestyrelse.

Ikrafttræden

§ 14. Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen på en generalforsamling og efterfølgende godkendelse i TAT.

Godkendelsespåtegning:

"Foranstående vedtægter for Seniorgruppen i TAT, vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. april 1989 og ændret på generalforsamlingerne den 14. marts 1991, 21. marts 1994, 12. marts 1998, 19. marts 2001, 22. januar 2008 og 8. marts 2011, er godkendt i medfør af TAT's vedtægter, §§ 42, stk. 4 og 43, stk. 2.


København K., den 11.marts 2011


Hans-Jørgen Møllegaard
sekretariatsleder"