Artikler

Fagbevægelsen har gennem længere tid været under pres. Medlemstallet er for mange forbund faldende og i bedste fald stagnerende. En af forklaringerne er, at de store årgange pensioneres, og de små årgange ikke kan fylde hullerne ud. Fagbevægelsen har ikke været dygtig nok til at sikre en høj organisationsprocent blandt de unge. Det kan altså konstateres, at fagbevægelsens forsøg på fornyelse endnu ikke har givet den ønskede effekt. Varerne på hylderne er ikke tilstrækkelige.

Men er det alene et spørgsmål om varer på hylderne? I TAT har vi målrettet arbejdet med fornyelse af de ydelser...

Se hele artiklen

2. del af ”Aftale- og overenskomstføljetonen”

 

 

Se hele artiklen

Mere fleksibilitet i aftalesystemet og en ramme der afspejler de samfundsøkonomiske prioriteringer samt forringelse af tjenestemandsvilkår

CFU [Centralorganisationernes Fælles Udvalg] og Finansministeriet har udvekslet krav til de kommende aftale- og overenskomstforhandlinger. Ikke overraskende ønsker Finansministeriet en øget grad af fleksibilitet i aftalesystemet. Det skal således være nemmere for den enkelte at aftale egne løn- og ansættelsesforhold.

CFU har i sine krav lagt vægt på det gode arbejdsliv.

Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2005 lancerede Finansministeriet de såkaldte...

Se hele artiklen

Er det realistisk med en særlig lønpulje til dele af de offentlige ansatte?

Se hele artiklen

Arbejdet med kravene til OK ”™08 har stået på i lang tid. TAT”™s hovedbestyrelse havde udarbejdet et ”indstik” i TAT”™en nr. 1-2007, der skulle tjene til inspiration for medlemmer og lokalafdelinger til at komme med input til TAT om, hvilke krav vi skulle stille til OK ”™08. I maj måned udsendte TAT en oversigt over en række foreløbige krav til orientering for lokalafdelingerne (se nyhedslisten på hjemmesiden under 2. juli 2007) og vi arbejdede videre sommeren over med kravene, der blev afleveret til CO II med udgangen af august måned 2007.

Den 14. november 2007 afholdt Statstjenestemændenes...

Se hele artiklen

 

 

Et centralt tema i valgkampen har været at sikre de offentlige ansatte bedre arbejdsvilkår. Med Kvalitetsreformen og 3-partsaftalerne er regeringen kommet med sit udspil til, hvad der skal til for sikre den offentlige sektor og dermed velfærden. Både Kvalitetsreformen og 3-partsaftalerne indeholder mange gode elementer, som får positiv effekt på de offentlige ansattes arbejdsvilkår.

Det er glædeligt, at politikerne har fået øjne op for, at det offentlige har behov for en saltvandsindsprøjtning. Når det så er sagt kan det dog undre, at vi ikke anvender, de aftaler vi allerede har til at...

Se hele artiklen

Mindskes chancen for forlig af personsammenfald CFU og KTO?

Se hele artiklen

Historien om linedanseren der manglede sin line!

 

Se hele artiklen

Så er tidspunktet ved at nærme sig, hvor de faglige organisationer på det offentlige arbejdsmarked skal udveksle krav til de aftaler, der skal være gældende fra den 1. april 2008.

Med det opspil, der har været i sommeren og det tidlige efterår, bliver det uden tvivl en svær sag at opnå resultater, som medlemmerne kan se sig selv i og føle sig tilfredse med. På pleje- og omsorgsområdet lagde FOA ud med et krav om mindst 5.000 kr. mere i løn pr. måned til social- og sundhedshjælperne, og medarbejdere i en lang række kommuner landet over strejkede og demonstrerede på Christiansborg Slotsplads. Et...

Se hele artiklen

3-partsaftalen betyder, at det offentlige gives en tiltrængt økonomisk saltvandsindsprøjtning. Pengene skal anvendes til at sikre bedre arbejdsvilkår for de offentlige ansatte.

Dette skal bl.a. ske gennem bedre ledelse, mere kompetenceudvikling, fokus på arbejdsmiljøet - også det psykiske - og bedre seniorordninger. Men aftalen kan også betyde, at de kommende aftale- og overenskomstforhandlingerne bliver mere gunstige for de offentligt ansatte, idet størstedelen af rammen kan anvendes til lønstigninger.

Og derudover vil Kvalitetsreformen betyde, at der fremover vil være den nødvendige...

Se hele artiklen

Som det fremgik af TAT”™en nr. 1/2007 har hovedbestyrelsen gennem længere tid arbejdet med krav og tematikker til aftaleforhandlingerne pr. 1.4.2008.

Vi har netop udsendt materiale herom til samtlige lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter. Det er meningen af lokalafdelingerne skal drøfte materialet med tillidsrepræsentanten og på baggrund af denne debat indsende forslag til TAT.

Forslagene skal være TAT”™s sekretariat i hænde senest fredag den 19.8.2007.

Læs mere i materialet, og sørg for at få en god diskussion herom i din lokalafdeling

Aftalekrav 2008

 

Se hele artiklen

? ”Kære Bente,

De statslige medarbejdere føler ikke, at muligheden for at gøre arbejdet tilfredsstillende er til stede. I en netop offentliggjort FTF-undersøgelse blandt offentlige ansatte, svarer næsten halvdelen, at de er utilfredse med, at de ikke kan gøre deres arbejde godt nok. Og hver femte overvejer at skifte fag, fordi de ikke orker at dokumentere alt.

Undersøgelsen bekræfter, at meget af vores tid går med dokumentation. Og man må spørger sig selv, om det er fornuftigt, at en gymnasielærer skal læse flere tusinde sider, om hvordan han skal undervise frem for at undervise? Eller om en...

Se hele artiklen

Offentlige ansatte vil ikke vejes og måles hele tiden

Se hele artiklen

- om fagbevægelsens rolle i 1989 og fagbevægelens nye rolle i 2016

Se hele artiklen

Motivation gennem dialog

Se hele artiklen

Effektivitet har i mange år været på den offentlige dagsorden. Skiftende regeringer har gentaget mantraet om, at de offentlige udgifter var for høje. Kravet har derfor været, at de offentlige udgifter skulle ned og effektiviteten op. Sagt på en anden måde: ”Skiftende regeringer har fundet, at de offentlige ansatte ikke bestilte nok”.

Samtidig har entusiasmen fra det private marked og den frie konkurrence vundet indpas. I politiske programerklæringer og skåltaler har roserne til det private næsten ingen ende villet tage. Ud over de mange roser er der vedtaget love, som bl.a. betyder, at...

Se hele artiklen

Ny Løn er en succes. Medarbejderne er tilfredse, idet der en større sammenhæng mellem kvalifikationer og løn. Samtidig passer Ny Løn som fod i hose til den øgede individualisering, der vinder frem blandt medarbejderne. Umiddelbart kan man ikke fortænke den enkelte medarbejder i at få indflydelse på egne lønforhold. Konsekvensen er imidlertid, at den kollektive forhandlingsstruktur, som vi kender i dag, sættes under pres. Tillidsrepræsentantens rolle og organisationernes forhandlingsadgang vil som konsekvens heraf ændres markant i de kommende år. Det naturlige spørgsmål er, hvorledes sikres der...

Se hele artiklen

- En analyse af velfærdssamfundets præmisser i fremtiden

Se hele artiklen

Det offentlige vil over de kommende 10 år mangle arbejdskraft, idet mange af de ældre vil vælge at lade sig pensionere i en ”tidlig” alder. For at få dem til at blive skal arbejdsmiljøet forbedres, mener LO. Spørgsmålet er om det er tilstrækkeligt. Første skridt må være, at offentlige ledere bearbejder deres holdning til ældre medarbejdere, og tænker i muligheder og ikke begrænsninger. Næste skridt, at arbejdstagere og –givere også handler, når der tales attraktive arbejdspladser – også for dem over 50. 

 

Så står det klart, at det offentlige drænes for arbejdskraft. Ifølge LO har mere end...

Se hele artiklen

Vi har tidligere i TAT haft fokus på Velfærdskommissionens rapport og dens anbefalinger. Nu er regeringen kommet med sit udspil, og forhandlingerne om fremtidens velfærd skal til at begynde. De politiske udmeldinger er selvfølgelig mange og ikke altid helt entydige. Det kan være svært at afkode de politiske meldinger inden forhandlingerne går rigtig i gang. Men alligevel synes der at tegne sig et billede omkring efterløn og pensionsalder.

Men lad os først skrue tiden nogle måneder tilbage. Den første reaktion fra regeringen og de øvrige partier på Christiansborg var, at mange af...

Se hele artiklen