OK21 - Reguleringsordning og CFU forliget

Indledningsvis så gav fejlen i opgørelse af reguleringsordningen en mindre reduktion i lønnen så den udgør 0,09 %.

Vi forventer herefter, at alle forudlønnede vil få udbetalt den korrekte løn for marts måned, og at der foretages en efterregulering som følge af forkert reguleret løn for februar måned.
Lønanvisningen til bagudlønnede finder sted i løbet af februar måned, og disse vil få udbetalt den korrekte løn for februar.

CFU forliget:

Der er aftalt en 3-årig overenskomstperiode, som løber fra 1. april 2021 – 31. marts 2024

Rammen og generelle lønstigninger

Den samlede ramme for perioden udgør 5,25 pct. og udmøntes således:

Rammens fordeling i pct.

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23 

I alt OK21

Generelle lønstigninger

0,80

0,30

1,19

0,30

1,48

0,35

4,42

Skøn for regulering-ordningen

 

 

0,36

 

0,27

 

0,63

Midler til andre formål

 

 

0,20*

 

 

 

0,20

Rammen i alt

0,80

0,30

1,75

0,30

1,75

0,35

5,25

*de 0,2 procent skal bruges finansiering af: Partnerskab for udvikling af attraktiv og bæredygtige arbejdspladser i staten, videreudvikling af statens nye lønsystemer, seniorbonus, styrket seniorindsats, minipension OAO, ændringer i ydelsessammensætningen af gruppeliv etc.

Reststigningen

Udover de aftalt lønstigninger er der en forventning til reststigningen i perioden. Reststigningen er det man forventer der bliver udmøntet til lokale lønforhandlinger og andre strukturelle ændringer. Skønnet for reststigningen er 0,50 pct. pr. år. Det betyder, at det skønnes at blive udmøntet 1,5% i reststigning i forløbet, hvorved tallet for det samlede forlig på 6,75% fremkommer (har været nævnt i pressen).

Skulle reststigningen blive mindre vil reguleringsordningen samle op på resultatet.

Reguleringsordning

Reguleringsordningen videreføres. Parterne vil i overenskomstperioden fortsætte arbejdet, som blev aftalt ved OK18 om at undersøge, om Danmarks Statistiks Standardberegnede lønindeks for hhv. den statslige og private sektor kan anvendes som et fremadrettet grundlag for reguleringsordningen. 

Kompetenceudvikling

Ved OK18 blev parterne enige om at omlægge den partsfælles kompetenceindsats. Parterne skabte en kompetencefond med underliggende fondsgrupper for hver af de fire centralorganisationer. Ved OK21 blev parterne enige om at fortsætte fokusset på individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. 

Psykisk arbejdsmiljø

Ved OK18 blev parterne enige om at udvikle og tilbyde en frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø. I overenskomstperioden har parterne udviklet uddannelsen, der har fået rigtig gode deltagerevalueringer. Ved OK21 er parterne blevet enige om at fortsætte med at udbyde uddannelsen.

De nye lønsystemer

Det er aftalt, at parterne frem til næste overenskomstforhandling igangsætter et fælles initiativ, der har til formål at etablere et fælles videns- og erfaringsgrundlag om den lokale løndannelse i staten. Man får herved afdækket hvordan nye lønsystemer fungerer i praksis. Den viden vil udgøre et grundlag for parternes drøftelser, om de nye lønsystemer kan forbedres og videreudvikles til gavn for alle statslige arbejdspladser. 

TR/organisationernes ret til oplysninger ved lønforhandlinger

Rammeaftalen om de nye lønsystemer ændres, således at tillidsrepræsentanter – og faglige organisationen, hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant – skal have mulighed for at få relevante lønoplysninger for de personer, som den pågældende repræsenterer, i forbindelse med de årlige lønforhandlinger (revision af rammeaftale om nye lønsystemer §12 indsættes et nyt stk. 5 (dækkende ovennævnte)   

Gruppeliv og pension

Gruppelivsordningen forbedres, således at aldersgrænsen for børnesum hæves fra 21 til 24 år. Herudover er der en række mindre ændringer af redaktionel karakter. 

Parterne er også enige om at foretage en række ændringer i ydelsessammensætningsaftalen. Fremadrettet bliver der bl.a. mulighed for i den enkelte pensionsordning at etablere sundhedsordninger, som har til formål at fremme forebyggende og helbredende indsats i forhold til medlemmernes sundhed og arbejdsmiljø.  

Sorgorlov

Af resultatet følger, at begge forældre (inkl. adoptanter) har ret til sorgorlov i indtil 26 uger efter et barns død i perioden indtil barnets 18. år. Der ydes endvidere orlov med løn i indtil 14 uger efter bortadoption, hvis et barn bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen. 

Det er også aftalt, at hvis moderen, der har mistet et barn, efter fødslen lider af en graviditetsbetinget sygdom, forlænges hendes fraværs- og dagpengeret samt retten til løn under orlov med hendes sygdomsperiode, dog højst indtil udløbet af den 46. uge efter fødslen.

Chefområdet

I rammeaftale om kontraktansættelse af chefer forhøjes grundlønnen for stillinger, indplaceret i gruppe 1. 

Dækningsområdet for rammeaftalen udvides endvidere til at omfatte institutioner under Kriminalforsorgen og stiftskontorchefstillinger på folkekirkens område. 

I Kriminalforsorgen omklassificeres et antal områdechefstillinger og institutionschefstillinger til lønramme 37. 

Partnerskab for udvikling af attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser

Parterne er blevet enige om at etablere et partnerskab, der har til formål at understøtte, at statens arbejdspladser udvikles til at være attraktive og bæredygtige arbejdspladser. Parterne skal bl.a. indhente fælles viden om aktuelle og fremtidige arbejdsmarkedstendenser.

Seniorpakke

Fra det kalenderår, hvor den ansatte fylder 62 år, har alle ansatte ret til en årlig seniorbonus på 0,8 % af den sædvanlige løn. Den ansatte har ret til at konvertere sin seniorbonus til frihed og/eller til et ekstraordinært pensionsbidrag. Hvis senioren vælger at konvertere seniorbonussen til frihed, vil friheden udgøre 2 seniordage om året. 

Endvidere er det aftalt, at alle ansatte, der er fyldt 60 år, skal have tilbud om at drøfte seniorperspektiver som led i sin medarbejderudviklingssamtale. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og på medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv både på kort og længere sigt. 

Aldersgrænsen for aftrapning i job/charge (retræte) ændres fra 55 til 58 år. 

Parterne vil løbende følge, hvordan seniorindsatsen fungerer lokalt, og parterne vil i overenskomstperioden gennemføre en tværgående indsats, der skal fremme seniorers mulighed for kompetenceudvikling. 

Et styrket lokalt samarbejde/TR

Samarbejdssekretariatet for øget deres grundbevilling. Der tilføres en ekstra bevilling på 1 mio. kr. om året der også skal dække de særlige nye indsatsområder for samarbejdssekretariatet. Det drejer sig om:

· Grøn omstilling på de statslige arbejdspladser

· Samarbejdet mellem SU og arbejdsmiljøorganisationen i forhold til psykisk arbejdsmiljø mm.

· Inddragelse af SU i forbindelse med processer omkring udbud, genudbud og udlicitering på arbejdspladsen

Endvidere vil SU-aftalen blive ændret, således at nu klart fremgår, at ledelsens informationspligt også omfatter genudbud. 

TR-aftalen

I TR-aftalen vil det blive præciseret, at TR og ledelsen skal drøfte, om TR skal have reduceret sine sædvanlige opgaver som følge af tidsforbruget til hvervets udførelse.

Fællesoverenskomsternes dækningsområde

Parterne er enige om at drøfte spørgsmålet om at overenskomstdække ansættelse af pensi-onerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. samt personer, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til. 

Organisationsforhandlinger

I perioden fra den 15. februar til den 15. marts 2021 gennemføres der organisationsforhandlinger (4 ugers vinduet). Der er ikke afsat midler af rammen til organisationsforhandlinger, hvilket indebærer, at omkostningskrævende krav vil skulle finansieres af omlægning af eksisterende tillæg mv. Organisationerne vil modtage nærmere besked om gennemførelse af organisationsforhan