Efteråret er over os med regn, blæst og nu også Corona for fuld udblæsning

Knap er sommeren forbi før en ny årstid melder sig. Sådan har det været altid, men det nye er at den følges med en Coronavirus og en kraftig opblussen af pandemien.

Knap er sommeren forbi før en ny årstid melder sig. Sådan har det været altid, men det nye er at den følges med en Coronavirus og en kraftig opblussen af pandemien.

Samfundet er meget præget af den forsigtighed vi skal udvise for at beskytte hinanden. Det er naturligvis vigtigt, at vi forsøger at undgå de massive nedlukninger, vi ser i landene tæt omkring os. 

I TAT er hverdagen også præget af Corona pandemien, hvor vi afholder møder på Skype, og hvor de ansatte lever med de regler der gælder fra Sundhedsstyrelsen og interne levereglerne i vores fællesskab i FTF-A. Der bærers mundbind og vi har indkøbt visir som ekstra beskyttelse. Heldigvis er telefonerne og mail fortsat åben som altid, hvorfor det kun er fysisk fremmøde der skal planlægges med ekstra omtanke og beskyttelse.

I 2021 skal der forhandles nye aftaler og overenskomster i den offentlige sektor og dermed også på statens område. Vi forsøgte fra fagbevægelsens side at få den ansvarlige minister til at indgå en et årig forlængelse af den nuværende aftale (2018 – 2021), for lige at få et mere ”normalt” grundlag at forhandle ud fra. Det ville han ikke indgå i, så nu skal vi gennem et forhandlingsforløb som vi har prøvet mange gange før bare ikke med et samfund og en verden i dyb krise grundet en pandemi. 

Økonomien i samfundet er stærkt påvirket af de mange ændringer og restriktioner. Virksomheder holdes i live via hjælpepakker og beskæftigelsen holdes kørende, så godt det nu kan lade sig gøre, via støtten fra samfundet.

Det betyder, at det økonomiske råderum er presset og derved skal vi som faglige organisationer forsøge at få et aftaleresultat hjem, som vi alle kan forstå og acceptere. I den strategiske planlægning arbejdes der pt. med 3 skøn over, hvad vi ser ind i – et optimistisk, et moderat og et pessimistisk. Set gennem vores briller tror vi på at ramme ind i det moderate skøn, her vil resultatet blive en sikring af den nuværende realløn, dog med den forudsætning at reguleringsordning hen over perioden går i nul. 
Rammen og aftaleresultatet vil naturligvis også bestemme, hvor lang en periode vi vil lave aftale for, her er der flere scenarier fra 1- 3 år, så vi kan god havne i en et årig periode, hvis andet ikke er spiseligt.  

Vi afslutter aftaleperioden 2018-2021 den 1. februar, hvor den sidste udmøntning af den aftale lønstigning på 0,68% skal ske, men her afventer vi så reguleringsordningen. Ingen kunne i 2018 vide, at vi ville havne i den situation vi er kommet i, hvor de 0,68% forventeligt slet ikke er nok til at dække den negative udmøntning af reguleringsordningen. Det vil betyde, at der kan blive tale om en lønreduktion. 
Der er kun en person, der kan modgå dette, og det er den ansvarlige minister, hvis han og regeringen finder at de offentlige ansatte ikke skal gå ned i løn – det er sket før at en minister har løst sådan et problem.

Hvor meget kan det blive vi skal gå ned i løn? Ja, det er et godt spørgsmål, det ved vi først midt i december, hvor reguleringsordningen kendes. En ledetråd er dog, at har man en løn på 30.000 kr. om måneden vil en negativ reguleringsprocent, der udløser et negativ resultat fx -0,5% efter fradrag af de 0,68% , så drejer det sig om 150 kr. før skat. 
Vi vil i fagbevægelsen naturligvis følge nøje med i, hvad der sker, men vi har jo stenhårdt arbejdet for sikring af reguleringsordningen, hvorfor vi desværre må tage imod såvel de mange positive reguleringer, som de mere triste negative reguleringer (reguleringsordningen er vores sammenhæng med blandt andet det private arbejdsmarked).    

TAT har op til udvælgelse af vores aftalebidrag haft en elektronisk høring ude blandt medlemmerne omkring ønsker og ideer til de kommende aftaleforhandlinger. Vi fik mange gode og spændende ideer ind, og det vil jeg og bestyrelsen sige jer rigtig stor tak for. Vores aftalekrav blev sendt frem primo september og har indgået i Centralorganisationens arbejde med at finde frem til det samle CO10 udspil. Mange af vores tanker og ideer har fundet vej til det samlede udspil, hvorfor vi nu afventer den næste filtrering i CFU, der er den samlede aftale partner på vores side af bordet. 

På repræsentantskabet i CO10 blev CO10s bidrag til CFU sådan i overskrifter:
- Vi vil kæmpe for sikring af reallønnen. 
- Videreførelse af reguleringsordningen.
- Der afsættes puljer til specielle forhandlinger (hvis der er penge efter sikring af reallønnen).
- At der sættes fokus på det gode arbejdsliv – at man kan holde til et langt liv på arbejdsmarked og der er en god sammenhæng mellem privatliv og arbejdsliv.
- Arbejde for en sikring af, at seniorordninger bringes i anvendelse.
- Forbedring af statens arbejdstidsaftale.
- Ret til sorgorlov med løn.
- Kompetencefonden fortsættes.
- Revision af rammeaftalen for distancearbejde –set i lyset af de mange hjemsendelser og stigende anvendelse af distancearbejde.
- Procentregulering af tjenestemandspensioner og efterindtægt (den del der afsættes til lønformål) eller en ekstraordinær regulering i lighed med det der skete i 2005.
- Specielle krav, her har TAT fokus på:
    o Forhøjelses af basislønningerne i ny-løn
    o tillæg til særlige maritime grupper,
    o præcisering af ordninger på uddannelsesinstitutionerne (fx skolehjemsassistenter)
    o nedsættelse af en projektgruppe der skal se på bedre fastholdelse og rekruttering til leder på erhvervsskolerne (her også fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling)
    o Præcisering af udmøntningskrav til særligt tillæg til leder på erhvervsskolerne på CO10’s område.

Det er en stor pallet med mange gode initiativer, men ikke alt kommer naturligvis igennem nåleøjet, dels når vi skal samordne kravene med AC/LC og OAO i CFU, dels af hensyn til økonomien i samfundet. Når vi den 15.december i år udveksler vores krav med den statslige arbejdsgiveren vil jeg sende en meget mere nøjagtig beskrivelse af de enkelte krav ud til jer.

Håber I fortsat kan holde de mange timer ud hjemme eller på arbejdspladsen med færre kollegaer og med en begrænsning af det sociale kammeratskab på arbejdspladserne.

Med ønske i en usikker tid om - Trivsel, Armbøjninger og Tele-venskaber (TAT)