TAT - Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Når gode råd er dyre

Af formand Lars Bonde Eriksen

Moderniseringsstyrelsen er statens arbejdsgiver, det er der intet nyt i. Det nye består i den måde styrelsen agerer arbejdsgiver på. Da styrelsen blev dannet og den daværende Personalestyrelse blev erstattet med en arbejdsgiversøjle i Moderniseringsstyrelsen, var det med den hensigt at fremme og styrke en arbejdsgiverdagsorden. Finansministeriet ønskede en tættere styring, koordinering og kontrol med embedsfolk, der på vegne af staten agerede arbejdsgiver. Den tidligere departementschef i Finansministeriet (nu i Statsministeriet) Christian Kettel Thomsen har i et interview beklaget, at han ikke tidligere fik mere kontrol med Personalestyrelsen underforstået, det stærkere styring ville have sikret en mere optimal udnyttelse af ressourcerne. De seneste to departementschefer i Finansministeriet David Hellemann og den nuværende Martin Præstegaard har dog ikke forsømt chancen. Med deres indtog i Finansministeriet er der arbejdet målrettet på at gøre Moderniseringsstyrelsen til Finansministeriets forlænget arm, når det kommer til overenskomster og vilkår for statens ansatte.

I praksis betyder det, at Moderniseringsstyrelsens fornemmeste opgave bliver at optimere driften – eller sagt på en anden måde få mest mulig ud af hver skattekrone, der anvendes. I sig selv er dette ikke problematisk, det er forventeligt. 

På den netop afholdte CFU lønkonference var alle oplægsholderne enige i, at ”ny-løn” var et forkert navn, da det har eksisteret i rigtig mange år, der burde findes et andet og mere opdateret navn. Der var også flere af oplægsholderne, der fandt at ”ny-løn” trængte til et serviceeftersyn – så langt så godt. Det skræmmende var Moderniseringsstyrelsens syn på løndannelsen og den måde ”ny-løn” i årene fremover skulle bruges. Der var her et ensidigt fokus på sammenkædning af resultater og så løndannelsen. Denne stereotype udlægning af brugen af ”ny-løn” fik mig til at tænke på, om ikke Moderniseringsstyrelsens repræsentanten burde komme ud og opleve den virkelige verden, hvor ”ny-løn” på en lang række andre parameter kunne være en driver i forhold til at understøtte motivation og dermed produktivitet.

Det problematiske opstår, når det centrale alene bliver, hvor meget vi kan få, og ikke hvordan vi får det, og hvad vi får. Moderniseringsstyrelsen synes alene optaget af, at der skal skabes en tydelig og direkte sammenhæng mellem input og output, hvorfor det er nærliggende, at medarbejderen aflønnes efter præstation, så der er sammenhæng mellem løn og ”ydelse”. Nu er sagen bare, at mange af de ydelser der leveres i staten ikke er målbare på samme måde, som det er på en sømfabrik. 

Moderniseringsstyrelsen er langt fremme med et styringskoncept, hvorved man styrer på ressourceforbrug/tid pr. opgave og dermed kæder økonomi tæt sammen med ressourcer. Herved indsnævres ledelsesrummet ude lokalt, og påvirker dermed også løndannelsen benhårdt. 

Sammenkædningen mellem resultat, effektivitet og løn er kompleks og mere nuanceret end bare tal. Hvornår er en fængselsbetjent eksempelvis effektiv? Er det når den indsatte ikke undviger, eller når den indsatte ikke kommer tilbage efter endt afsoning? I det første tilfælde er det muligt at drive et billigt og effektivt fængselssystem, a la det vi kender fra USA. I det andet tilfælde, hvor der satses på resocialisering, er opgaven mere kompleks og afhængig af mange faktorer og faggrupper. I det tilfælde bliver det langt vanskeligere at aflønne en enkelt medarbejder efter præstation.

Med Moderniseringsstyrelsen ensidige fokus på den enkelte medarbejders præstation tilgodeses de få på bekostning af de mange. Faren er, at Moderniseringsstyrelsen spiller hassard med sin væsentligste ressource; medarbejderne. Hvis man alene belønner for slutproduktet ikke for den samlede proces vil rigtig mange medarbejdere bliver overset.

Set ud fra et organisationsperspektiv bliver det væsentlige at få forholdet mellem de faglige organisationer og Moderniseringsstyrelsen bragt i vatter. Moderniseringsstyrelsen skal tvinges ud af den vildfarelse det er, at præstation i staten kan kobles til en enkelt medarbejder eller faggruppe. Det er ikke den måde vi sikre den bedste service til borgerne. Det gør vi ved at samarbejde om kerneopgaven på tværs af fag, stilling og erfaring. 

Lykkes det ikke, og de faglige organisationer decimeres til en parentes, så er konfrontationen med Moderniseringsstyrelsen den eneste udvej. Det er langt fra sikkert, at den er mest hensigtsmæssig, men den er det sidste våben, organisationerne har for atter at genetablere balancen parterne imellem.   

Opsigelse af kutymedage rundt på arbejdspladserne

Af Formand Lars Bonde Eriksen

Der er langt mellem de dage, hvor man ser på os ansatte og tænker på den almene trivsel og velvære. Det vi oplever, er reformer, omlægninger, effektiviseringer og besparelser. I det billede vil små lyspunkter kunne være det, der fastholder motivation og arbejdsglæde.

I det sidste år har udflytning fyldt helt enormt ikke bare hos de ansatte, men også i de styrelser, der nu ser deres virksomhed brudt op og flyttet ud. 

Som om dette ikke var udfordringer nok. Nu er kutymedagene, f.eks. fri den 5. juni, 24. og 31. december, der står for skud. 

På mange arbejdspladser pålægges det af arbejdsgiveren at afholde feriedage på de ”indeklemte” dage. Nu opsiges også nogle kutymedage, flere steder, dage som var små lyspunkter, der understøttede viljen hos medarbejderne til at løfte de mange udfordringer. AC har valgt at gå i kamp for dagene og har anlagt en voldgiftsag mod SKAT omkring opsigelsen af kutyme dagene – med begrundelse i, at det er en voldsom indgriben i ansættelsesforholdet. 

TAT er godt klar over, at arbejdsgiveren kan opsige kutymer med et givent varsel, men det virker mærkeligt - i en tid, hvor hverdagen presses, og hvor der er behov for at holde lidt gejst hos de ansatte.   

Det bliver spændende at følge sagen og se, hvad resultatet bliver af voldgiften. TAT og CO10 vurderer i øjeblikket sagen. Vi vil komme med anbefalinger til vores tillidsrepræsentanter om, hvordan de kan forholde sig lokalt, og vi vil overveje om der er yderligere vi kan gøre fra centralt hold.

 

 

 

Trepart

Af formand Lars Bonde Eriksen 

Så kom der en aftale på plads. På trods af det meget blandede sommervejr har der været lidt sol over det faglige område.

Aftalen sikrer i hovedtræk:

  • 8000-10.000 flere praktikpladser frem mod 2025.
  • FTF er sikret at trainee-ordningen for vores nyuddannede ledige forsætter i to år mere.
  • At der ikke bliver ændret på rådighedsreglerne for ledige.
  • At erhvervsuddannelserne fritagelse for omprioriteringsbidraget i 2017.
  • At der afsættes 2 mio. kr. over en 2 årig periode til at afdække behovet for og udvikling af jobrettede kurser på IT området for højtuddannede ledige (fik bekræftet at det også kunne omfatte FTF'ere) 
  • At uddannelser skal tage højde for bl.a. de teknologiske udfordringer lønmodtagerne står overfor.
  • At der nedsættes en ekspertgruppe der skal afdække VEU. Arbejdsgruppe følges af en gruppe bestående af arbejdsmarkedsparter og skal levere analyser og forslag i maj 2017.
  • At der udvikles indikatorer for mangel på arbejdskraft.

Det er en fornuftig aftale, og i 2017 genoptages trepartsforhandlingerne med fokus på bedre voksen videre- og efteruddannelse og ekspertudvalgets anbefalinger. 

Se aftaleteksten her

God sommer – kampen (og dialogen) fortsætter!

Af formand Lars Bonde Eriksen

Ferien nærmer sig med hastige skridt. Feriekufferten er fundet frem og planlægningen af årets sommerferie er gået ind i sin sidste fase. Her på falderebet synes jeg, at det er tid til at gøre status over et hektisk halvt år og samtidig se frem.

Travl, travlere og udflytning
Der har været mange sager i TAT de seneste seks måneder. En af dem der har fyldt mest har været udflytning af statslige arbejdspladser. Jeg har tidligere skrevet om konsekvenserne ved beslutningen. Kompetencetab, ringere service til borgerne og familier der splittes. Alt i alt en cocktail, der gør det vanskeligt at se det positive i regeringens plan om Et Danmark i bedre balance. 

Vi har brugt mange ressourcer i TAT på at sikre den enkelte de bedste mulige vilkår, hvad enten medlemmet har ønsket at flytte med eller ej. Jeg ved, at det vi kan gøre som faglig organisation sjældent føles tilstrækkeligt, når ens hverdag ændres fra den ene dag til den anden. Ikke desto mindre er jeg af den overbevisning, at netop TAT har været med til at sikre de bedst mulige generelle vilkår samt konkret og nærværende støtte. 

TAT har fra dag et kæmpet for, at de medlemmer der blev berørt af udflytningen har fået kompensation og bevaret deres rettigheder og ansættelsesvilkår. En kamp vi har haft sammen med CO10 og i sidste ende CFU. Men vi har også betonet, at alt ikke kan klares gennem aftaler. Vi har derfor også i TAT – i det omfang det har været efterspurgt – ydet sparring og rådgivning til det enkelte medlem. Jeg er stolt over, at vi til trods for vores størrelse kan levere, når I har brug for det. 

Hvornår er du på arbejde
Kørselsordningen for de tilsynsførende i Arbejdstilsynet er atter blevet et varmt emne. De 35 udkørselssteder er nu ændret til 8, og hvor det tidligere – også stadfæstet i tjenestemandsretten, blev taget hensyn til den enkelte, vil man nu lave en ordning, der skal give store besparelser og ikke tager hensyn til medarbejderne. 

Den tidligere kørselsordning gik ind og regulerede de kilometerpenge man kunne få, men nu vil den ikke bare få indflydelse på dette, men også påvirke arbejdstidsopgørelsen. Der vil være situationer, hvor man er på arbejde, men hvor man ikke kan få tid. Hvem tager på arbejde for så ikke at måtte bogføre timerne for dette? Ordningen angiver sågar, at der vil være tilfælde, hvor man kan køre i tjenestebil uden at få godtgjort arbejdstid.

Der har været meget aktivitet på område, også fordi ordningen gennemføres ved at opsige medarbejderne for så at ansætte dem igen i jobs med de ændrede vilkår. Her har den ansættende myndighed bare brugt en skabelon, hvilket naturligvis ikke dur, når der også er tjenestemænd involveret.

Som faglig organisation har det været vigtigt, at få behandlet denne sag med stor alvor, og det er lykkedes at få Centralorganisationen med ind over, da vi med afsæt i en EU-dom i Spanien vil se om denne kan få virkning for vores kollegaer i Arbejdstilsynet. Dommen tager afsæt i arbejdstidsdirektivet, hvor det fastslås, at når man transporterer sig hen til en kunde/klient, så er man på arbejde og det samme når man kører hjem.

Sagen kan få vidtrækkende konsekvenser for de personer, der er afhængig af at transportere sig rundt til sine opgaver/kunder, og hvor nogle udkørselspunkter er afgørende for opgørelse af arbejdstid og evt. kilometergodtgørelse. 

Kompetencer Danmarks brændstof.
I rigtig mange år, har vi hørt politikkerne sige til alle, at skal vi klare os, er uddannelse og kompetencer det vigtigste brændstof for alle i Danmark.

På Erhvervsskoleområdet ser vi flere og flere fusioner og i takt hermed med stigende krav til effektivisering og besparelser. Dette udløser rigtig mange forandringer og reduktioner i medarbejderstaben. I TAT modtager vi i øjeblikket rigtig mange afskedigelser, hvor der skal forhandles aftrædelsesaftaler på plads. Selvom der også er ny rekruttering, er det slet ikke i samme takt som afgangen.

Området er således i store forandringer, og der skal i en brydningstid bruges stor energi på at fastholde uddannelser af høj faglig kvalitet. Vi må håbe, at der ikke tabes for mange kompetencer og at der er ressourcer til at fastholde målsætningen om, at alle unge får en god uddannelse og dermed blive værdifuld brændstof i fremtiden.   

På vej mod nye tider”¦ 
Når det er sagt er jeg også bekymret. Bekymret over den måde arbejdsgiverne agerer på. Det bliver mere og mere tydligt, at arbejdsgiverne i langt de fleste tilfælde opfatter medarbejdere som skakbrikker, der kan rykkes rundt på efter behov. Samtidig bliver arbejdsgiverne – set fra min stol – mere og mere markante i deres tilgang og syn på de faglige organisationer. I det hele taget oplever jeg, at den danske model er under pres. Forståelsen for partssystemet er dalende. De faglige organisationer er oftest til besvær og ikke en del af den fælles løsning.

Personligt er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det er en farlig vej arbejdsgiverne bevæger sig på. Det synes som om, at de glemmer, at et partssystem består af to. Vælger den ene at gå solo kan det få alvorlige konsekvenser. Uden sammenligning i øvrigt kan vi se, at Frankrig oplever voldsom uro og storstrejker. Det skyldes jo netop, at parterne har valgt ikke at være i dialog og lytte til hinanden. Dialogen er afløst af konfrontation og råben. Der er ingen, der længere lytter på modpartens argumenter i stedet bruges al tiden på at underminere hinandens budskaber. I alt sin enkelthed det modsatte af, hvad den danske model bygger på.

Vælger arbejdsgiverne en kurs, hvor dialogen tilsidesættes til fordel for ensidigt fastsatte beslutninger, får det konsekvenser. Lad mig med det samme understrege, at dette ikke er en trussel alene en konstatering. Arbejdsgiverne er jo alt andet lige afhængig af de faglige organisationer, ligesom vi er afhængig af arbejdsgiverne. 

å når Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsens analyse peger på, at vi er fodslæbende og bagstræberiske, skal de ikke forveksle det med, at de kan undvære os. I stedet burde arbejdsgiverne bruge lidt mere energi på at tale de faglige organisationer op og frem til fælles løsninger. Det vil styrke partssystemet, og det vil styrke løsningerne. Desværre tror jeg ikke, at det er lige om hjørnet. Jeg ser et billede, hvor Finansministeriet har decimeret de faglige organisationer til nogle vi ”samarbejde med” omkring overenskomstforhandlingerne. 

I min optik er det problematisk. Der er behov for løbende dialog. Udviklingen af staten sker jo ikke alene under overenskomsten. Den sker hele tiden. I TAT arbejder vi på at være konstruktive samarbejdspartner, det konstant søger indflydelse på udviklingen af staten. Jeg håber inderligt, at arbejdsgiverne vil være med. 

God sommer!

 

Loft over uddannelse

Regeringen, S og DF har vedtaget en lov der forringer folks mulighed for at uddanne sig til en ny karriere eller forbedret job-mulighed. Dette i en tid, hvor uddannelse og opdatering er en faktor der konstant rejser sig, ikke bare for den enkelte, men også for landets evne til at konkurrere og være i front fagligt. Læs mere her: FTF-notat Begrænsning af adgangen til videregående uddannelser.

Velkommen til vores nye faglige konsulent

TAT har pr. 1. juni 2016 fået ansat Henrik Witt som ny faglig konsulent. Henrik er uddannet jurist og har arbejdet i forskellige styrelser i staten og i Folketinget. Efter en aktiv tid i forskellige jobs i staten valgte Henrik at gå helhjertet ind i det faglige arbejde, først som faglig konsulent i DJØF og senere OAO.

I DJØF arbejdede Henrik med forhandling og sparring med den politiske ledelse. Han havde her særligt ansvaret for tjenestemænd og chefer i staten. I OAO var det også tjenestemændene, der var omdrejningspunktet for Henriks faglige arbejde. Ud over at være beskæftiget med forhandling og indgå som vidensbank omkring tjenestemændenes arbejdsvilkår har Henrik også været med centralt i forbindelse med aftaleforhandlingerne.

I de senere år har Henrik været selvstændig og udbudt konsulentydelser over for faglige foreninger, der havde brug for støtte til arbejdet med tjenestemænd og ansattes vilkår.

Vi har gennem de seneste 6 måneder haft støtte af Henrik, hvorfor han allerede nu kender til vores foreningsmedlemmer og de meget forskellige ansættelser og job, vi har ansvaret for.

Henrik har et godt humør og en dejlig måde at møde mennesker på, han er skarp i forhandlingssituationen, hvilket understøttes af en enorm faglig viden gennem mange års fagligt arbejde.

Vi ser frem til samarbejdet til gavn og støtte for os alle.

Farvel og en stor tak til Bente

I denne proces skal vi sige farvel til Bente, der har passet det administrative og faglige i foreningen i samarbejde med Henrik som konsulent.

Bente har ydet en stor indsats for at holde foreningen kørende, og vi ønsker hende al mulig held og lykke fremover. 


Lars Bonde Eriksen
Formand

 

 

Lyt og inddrag – det giver bundlinje og tilfredse medarbejdere

Kritikken af de offentligt anssatte har i den seneste tid nået nye højder. Vi bliver udskreget som dovne, betonagtige og uden forståelse for den økonomiske virkelighed, vi lever i. Vi sætter egne interesser over fællesskabets. Sagen er imidlertid, at vi er for alt i verden ønsker en effektiv og veldreven offentlig sektor, hvor økonomi og effektivitet hænger sammen ikke udelukker høj faglighed og inddragelse. Alene ved at tænke os med i løsningen, opnår vi det bedste resultat. Så min opfordring er: Stop heksejagten og lad os i fællesskab løfte de udfordringer, den offentlige sektor står overfor.

Af formand Lars Bonde Eriksen

Den seneste tids debat – anført af finansminister Claus Hjort Frederiksen og professor Ove Kaj Pedersen – om den offentlige sektor har efterladt et klart budskab om, at medarbejdere i den offentlige sektor må forstå, at de skal være effektive og levere mest muligt inden for den givne økonomiske ramme. I debatten fremstilles medarbejderne som forkælede, betonagtige, visionsløse og uden bud på, hvordan vi får en effektiv offentlig sektor. Intet kunne være mere forkert. Sandheden er jo, at de offentlige ansatte er ansvarsbevidste og yderst loyale over for deres arbejdsplads.

Så allerførst et opgør med fordommene: De offentligt ansatte har intet imod en effektiv, veldrevet og professionel offentlig sektor, hvor der er styr på økonomi, ressourcer og effekt. De offentlige ansatte kan netop godt se, at det er fundamentet for at kunne skabe en god arbejdsplads og for at bevare danskernes tillid til den offentlige sektor og fortsatte vilje til at betale skat. Og selvfølgelig skal der være klare mål, der kan give retning for prioriteringer og sikre, at der er fokus på kerneopgaven.

En offentlig sektor i verdensklasse?

Men skal vi lykkes med en offentlig sektor i top, skal de offentlige ansatte inddrages i udviklingen samtidig med, at styring og kontrol reduceres til der, hvor det giver mening. Vi skal ikke inddrages for at fremme egne eller fagets interesser, men fordi vores input er en væsentlig del af løsningen.  Igennem alle ledelseslagene skal de offentligt ansattes faglighed og kreativitet bringes i spil. Medinddragelsen giver simpelthen bedre løsninger.

Når kollegaerne i SKAT skriger på flere ressourcer, er det jo ikke for at kunne holde længere kaffepauser, men fordi, de om nogen ved, at det er vejen til en professionel indsats og dermed i sidste ende flere penge i statskassen til glæde og gavn for os alle.

Når regeringen vælger at flytte 4.000 arbejdspladser, arbejder vi alle for, at det skal lykkes. Ikke fordi vi som offentlige ansatte synes, det er verdens bedste idé endsige smart, fagligt forsvarligt eller den bedste måde at udnytte ressourcerne på. Nej vi leverer, fordi vi er loyale, og fordi vi for alt i verden vil have, at den service, borgerne forventer imødekommes. Der er ikke tale om, at vi hypper egne kartofler på bekostning af fællesskabet. Snarere tværtimod.

Men skal vi lykkes med en offentlig sektor i top, skal vi inddrages i udviklingen, fordi vores input er en væsentlig del af løsningen.  Igennem alle ledelseslagene skal de offentligt ansattes faglighed og kreativitet bringes i spil. Medinddragelsen giver simpelthen bedre løsninger.

Behov for sporskifte

Er det så det vi oplever? Desværre nej. Faktisk har jeg en fornemmelse af, at offentlige ledere et langt stykke hen ad vejen forsøger at holde medarbejderne ude. I stedet for at se mulighederne i samarbejdet og dialogen, ser de begrænsninger.

Der er behov for et sporskifte. Politikerne, toplederne og embedsfolk må tage de offentlige ansatte med på råd. Det kræver, at de er i dialog med de offentligt ansatte og dermed får et større kendskab til vores virkelighed. Og det kræver tillid til de offentligt ansatte. Gør politikerne, toplederne og embedsfolk det, kan vi nå til et punkt, hvor resultatstyringen og økonomisk ansvarlighed går hånd i hånd med faglighed og trivsel.

 

 

STATE indkaldelse til generalforsamling 2016

STATE   -  sammenslutningen af TAT-medlemmer ved erhvervsskolerne

Formand: Kim Hassel-Pflugh, Syddanske Erhvervsskole, Munke Mose Allé 9, 5100 Odense.
Tlf. 7010 9900

 

Indkaldelse til generalforsamling

Tidspunkt: Onsdag den 25. maj 2016 kl. 16.00

Sted: Syddansk Erhvervsskole, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ (Skolehjemmet)

Under henvisning til varslingen på hjemmesiden, indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Sammenslutningen af TAT-medlemmer ved Erhvervsskolerne.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1.     Valg af dirigent

2.    Beretning

3.    Regnskab

4.    Indkomne forslag*), herunder fastsættelse af kontingent

5.    Valg til bestyrelsenKim Hassel-Pflugh (formand) - genopstiller
       Knud-Erik Krøjer Hansen (næstformand) - genopstiller
       Max Laigaard (kasserer) – genopstiller ikke

6.    Valg af 2 revisorer

7.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisorsuppleant

8.    Eventuelt

*)   Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

Generalforsamlingen afsluttes med en middag til de tilmeldte.

OBS
Af hensyn til middagsarrangementet og eventuel omkostningsrefusion, skal der ske tilmelding til generalforsamlingen på nedenstående blanket.

Der vil kun være middag til de der har tilmeldt sig rettidigt!

Med venlig hilsen
Kim Hassel-Pflugh
Formand

 

 

STATE   -  sammenslutningen af TAT-medlemmer ved erhvervsskolerne

Formand: Kim Hassel-Pflugh, Syddansk Erhvervsskole, Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C,
Tlf. 70 10 99 00 

 

 

Tilmelding til generalforsamling 

Onsdag den 25. maj 2016 kl. 16.00
Syddansk Erhvervsskole, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ 

 

Undertegnede ønsker at deltage i generalforsamlingen.                                           

I det omfang mine rejseudgifter ikke på anden måde bliver dækket (f.eks. af skolen), ønsker jeg mine rejseudgifter dækket af STATE efter Statens regler.                                                                       

Refusion sker ved, at der efter generalforsamlingen indsendes fornøden dokumentation til foreningens kasserer, Max Laigaard.

HUSK tilmelding til middag.                                                                               

Tilmelding returneres senest den 19. maj 2016 til sammenslutningens formand:

                                             Økonomichef Kim Hassel-Pflugh

                                             Syddansk Erhvervsskole

                                             Munke Mose Allé 9

                                             5000 Odense C

                                             Mail: khp@sde.dk

 

Dato ____________

 

Navn                                                            (underskrift)                                                                  (skole)

 

 

Generalforsamling i STATE

 STATE   -  sammenslutningen af TAT-medlemmer ved erhvervsskolerne

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 25. maj 2016 kl. 16.00 på Syddansk Erhvervsskole, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense S (Skolehjemmet).

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af 2 revisorer
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen den 25.5.2016, skal indsendes til formanden: Kim Hassel-Pflugh, Syddansk Erhvervsskole, Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C. og være ham i hænde senest tirsdag den 10. maj 2016 med morgenposten eller på mail khp@remove-this.sde.dk.

Kim Hassel-Pflugh
Formand
Tlf. 70 10 99 00

 

 

Mindre for mere – New Public Management under pres men intet ændres!

Kan det virkelig passe, at de seneste 30 års massive indførelse af New Public Management (NPM) har betydet, at vi har fået mindre for vores skattekroner, at servicen er faldet og klagerne steget? Ja, siger de to anerkendte forskere Chrisoffer Hood og Ruth Dixon. De har empirisk undersøgt, hvad indførelsen af NPM har betydet for Storbritannien.

Indledningsvis er det værd at bemærke, at Storbritannien over de sidste 30 år med Thatcher, Major, Blair og nu Cameron er et af de lande i verden, der mest aggressivt har anvendt NPM. Videre er det værd at notere sig, at Hood og Dixon ikke er hvem som helst. Hood er den forsker, der i 1991 navngav den dengang nye forvaltningspolitiske reformbølge, der søgte at øge den offentlige sektors effektivitet gennem markedsgørelse. Så alt i alt er det værd at bemærke de konklusioner, som de to forskere kommer frem til.

Den korte konklusion er: NPM har fejlet i sin bestræbelse på at skabe mere effektivitet og kvalitet. NPM har i stedet skabt en offentlig sektor, der både er dyrere og dårligere. De to forskere peger på, at den offentlige sektors driftsomkostninger målt i faste priser (der kontrolleres altså for inflation) er steget i perioden 1980 til 2010 samtidig med, at utilfredsheden med den offentlige sektor er vokset. Så i stedet for at få mere for mindre, som vi blev og bliver lovet, får vi mindre for mere!

Er tillidsreformen svaret?

Debatten om NPM er ikke ukendt i Danmark. Vi har som fagbevægelse længe talt for, at styringen af den offentlige sektor i langt højere grad skal centreres om medarbejdernes faglighed til at løse kerneopgaven. Sammen med den tidligere regering aftalte vi syv principper for modernisering af den offentlige sektor – også kaldet Tillidsreformen. Helt centralt for aftalen er, at arbejdsgivere, lønmodtagere og regeringen er enige om, at der er behov for at styre den offentlige sektor på en ny måde. Graden af kontrol, skævvridende regler og behovet for dokumentation har betydet, at medarbejderne bruger deres faglighed og ressourcer forkert med det resultat, at vi får ja mindre for mere.

I stedet skal der skabes større tillid til de ansattes faglighed, erfaring og ansvarlighed. Tilliden skal give medarbejderne frihed til at vælge de metoder og løsninger, som giver de bedste resultater. Det kræver naturligvis, at der er tiltro til den enkelte medarbejder. Tilliden opstår, når ledelsen stoler på, at medarbejderne laver et godt stykke arbejde, som lever op til en fælles forståelse af, hvad målet med arbejdet er. For eksempel kan specialarbejderen selv vurdere, hvornår græsset skal slås, så det aldrig bliver længere end 7 cm. Hun behøver ikke et skema, hvori der står, at det skal slås mandag, onsdag og fredag fra kl. 10 til 12.

Tillid skal gennemsyre den offentlige sektor. Det er ikke nok, at den enkelte leder stoler på sine medarbejdere, hvis politikere og embedsmænd længere oppe i systemet konstant hælder nye regler og procedurer i hovedet på arbejdspladsen. Omvendt har færre centrale regler lille effekt, hvis den lokale leder ikke stoler på medarbejdernes faglighed og ansvarlighed.

Tilbage til hverdagen

Jeg skal ærligt indrømme, at jeg har haft et fromt håb om, at regering og staten som arbejdsgiver kunne se fidusen i at inddrage medarbejderne i langt højere grad. Desværre er jeg blevet skuffet gang på gang. Jeg oplever en regering og en statslig arbejdsgiver, der i stigende grad sætter tommeskruerne på. Udgangspunktet er, at de faglige organisationer er til besvær, de ikke bidrager til løsninger, og medarbejderne er brikker i et spil, som det bogstavlig talt er muligt at flytte efter forgodtbefindende.

Der er behov for, at vi som parter – arbejdsgiver og lønmodtager – genfinder og genopliver den tradition, hvor begge parter giver og får med det formål, at begge parter vinder. Og hvad vigtigere er, at vi får mest muligt for vores skattekroner. For i sidste ende sikres en effektiv og produktiv offentligt sektor alene gennem samarbejde, dialog og enighed og ikke kontrol, envejskommunikation og diktater.

Desværre ses et billede af en statslig arbejdsgiver, der vil det sidste. Det er ærgerligt og beskæmmende. Det eneste der er sikkert er, at vi får mindre god service og velfærd for vores skattekroner.    

 

      

Sikring af løn ved udflytning

Det er og har været en dårlig proces, nu hvor tiden nærmer sig udflytning, og mange emner ikke kan finde et centralt udgangspunkt. At det hele efterhånden står i et noget specielt lys forstærkes ikke mindst af, at man nu nogle steder ikke må sige ordret udflytning, da det er negativt ladet! Det hedder etablering af det og det, men er ikke udflytning eller er det nu ikke det?

CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) har siden vedtagelsen af regeringens udflytningsplan af statslige arbejdspladser forsøgt at få vedtaget fælles regler for de mange medarbejdere på 5 centrale punkter, der bliver ramt af denne beslutning.

Det har trods Finansministerens ord om en proces, der skulle tage hensyn til de berørte, været en kamp fra hus til hus. Der er nu kommet en aftale om sikring af løn ved udflytning. Der kunne ikke skabes enighed om beløb til out-placement, hvorfor Finansministeriet har defineret et beløb på 15.000 kr. pr medarbejder til de, der ikke kan/ønsker at flytte med. Dog vil visse grupper – fx tjenestemænd - som udgangspunkt ikke være en del af dette, hvorfor der lokalt skal ske drøftelser.

Læs mere her  http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Presse/Fakta%20ansatte.pdf

 

 

 

 

Suspension af reguleringsordningen i 2016

Lille faktaopdatering om suspension af reguleringsordningen i 2016

Ved aftaleforhandlingerne i 2015 blev det aftalt, at man i 2016 suspenderede reguleringsordningen pr. 1. april 2016, hvilket betyder, at der ikke vil ske udmøntning herfra i 2016. Det blev endvidere aftalt, at der pr. 1. april 2016 kan ske udmøntning fra det såkaldte privatlønsværn*. Beregning af privatlønsværnet viser dog, at der ikke sker (negativ) udmøntning herfra i 2016.  

Dette rejser naturligt spørgsmålet: Hvad ville reguleringsordningen have udmøntet, såfremt denne ikke var suspenderet? En gennemregning af ordningen viser en udmøntning på 0,65 pct., som i givet fald skulle være givet oveni den aftalte stigning på 0,80 pct. pr. 1. april. 

Værdien af en reguleringsordning på 0,65 pct. er som nævnt ikke en del af det samlede OK15 resultat og udmøntes ikke. Værdien indhentes og opsamles ikke med reguleringsordningen i 2017 eller senere og er dermed ikke en permanent del af lønniveauet i staten.

* Ved OK15 indføres et privatlønsværn, som vil modvirke, at statens lønudvikling vil ligge højere i aftaleperioden end lønudviklingen i den private sektor. Der sker udmøntning fra privatlønsværnet, når de statslige lønninger er steget mere end lønningerne i den private sektor. Når statens lønninger stiger mindre end lønningerne i den private sektor, udmønter privatlønsværnet 0 pct.

 

 

 

 

3-part: Hvor er den offentlige sektor, og hvad skal vi med indslusningsløn?

Af formand Lars Bonde Eriksen

Godt nytår til alle.

Nu skulle det være sikkert og vist. Regeringen vil i begyndelsen af marts 2016 invitere arbejdsmarkedsparter til 3-partsdrøftelser. På et regeringsseminar som afholdes i uge 2 vil regeringens topministre lægge sporene for, hvorledes der kan skabes et fast samarbejde om trepartsforhandlingerne. Det forlyder, at regeringen ønsker en såkaldt treparts-institution, hvor parterne løbende kan mødes og drøfte forskellige temaer og nok så vigtigt lave aftaler om de enkelte elementer. Der lægges dermed op til kontinuerlige og sekventielle trepartsdrøftelser, hvilket står i skærende kontrast til tidligere tider.

Analysen fra Lars Løkke Rasmussens side må være, at han har behov for en succes med arbejdsmarkedsparter, men at historien skræmmer. Under den forrige regering kom 3-partsforhandlingerne – som bekendt – aldrig i gang, før de blev skrinlagt af LO. En situation statsministeren under ingen omstændigheder ønsker gentaget. Katastrofescenariet for Lars Løkke Rasmussen er en indbydelse, som bliver afvist inden den er modtaget.

Derfor kan det også synes yderst fornuftigt at bryde forhandlingerne op i enkelte temaer. Det første tema bliver efter sigende integration, hvor det altoverskyggende emne bliver indslusningsløn. Beskæftigelsesministeren har tidligere bebudet, at et hovedtema til trepart bliver, hvorledes flygtninge og indvandrere kan integreres på det danske arbejdsmarked. Og i den forbindelse har han ikke lagt skjul på, at indslusningsløn er en del af løsningen. Umiddelbart giver det anledning til to spørgsmål:

1.   Hvordan indtænkes den offentlige del af fagbevægelsen i trepartsforhandlingerne?

2.   Hvad skal vi mene om indslusningsløn?

Det er hovedorganisationerne – det vil sige LO, Akademikerne og FTF, der forhandler trepart. Traditionelt har LO været toneangivende i forhandlingerne, og der er intet, der tyder på, at det ikke også er tilfældet i de kommende. LO er kendetegnet ved et stærkt fokus på den private sektor, hvorfor jeg er bekymret for, hvorledes den offentlige sektor tænkes ind. Det er jo ikke helt ligegyldigt, når der skal tales integration og indslusningsløn, at der er en offentlig vinkel. Det er derfor centralt, at FTF får sat en scene, der også dækker den offentlige sektor. Det bliver i særdeleshed vigtigt, når der skal findes konkrete løsninger. 

På statens område har vi allerede en aftale om oplærings- og integrationsstillinger. Grundelementerne er, at man ansættes på overenskomstmæssig løn, men at 20 pct. af arbejdstiden anvendes til oplæring, hvorfor man kun får udbetalt 80 pct. af den overenskomstmæssige løn. Aftalen er et udtryk for, at vi som parter godt kan finde en model, hvor vi ikke skaber et lønpres samtidig med, at der er fokus på, at nøglen til langvarig succes inden for integrationsområdet er oplæring.

Jeg vil gerne understrege, at aftalen om integrations- og oplæringsstillinger er lavet i anden tid, og ikke nødvendigvis er svaret på den massive udfordring, som vi kan stå over for nu. Jeg nævner den, idet aftalen er et udtryk for, at vi kan integrere uden at gå på kompromis med overenskomst-mæssige vilkår. For mig at se bliver det afgørende. Vi kan og skal ikke aftale forringelse af vores overenskomster under dække af, at det er med til at sikre integrationen. Som fagbevægelse skal vi gøre alt for at afbøde og hjælpe de mennesker, der er på flugt. Men det er ikke en hjælp på den lange bane at sætte lønnen ned. Det vil alene afstedkomme en ting. Ringere vilkår for os alle på sigt.

Nu er der så bare tilbage at vente på invitationen. Den kommer helt sikkert i februar 2016. Spørgsmålet er, om der også kommer et resultat.

Kontakt til sekretariatet

Fra 1. juni 2016 kan sekretariatet kontaktes:

  • Telefontid tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10 - 12.
  • E-mail til sekretariatet vil blive besvaret hurtigst muligt.

 

 

Tjenestemændenes låneforening

Oplysninger om Halvårsmeddelelse fra Tjenestemændenes Låneforening findes på deres hjemmeside under Nyt fra TL

Er du interesseret i at læse mere, kan du læse Bente Sorgenfreys blogindlæg her.